All posts tagged: "khu di tich kim lien"

  1. Khu di tích Kim Liên – Quê Bác

    Khu di tích Kim Liên – Quê Bác Du Lịch Cửa Lò – Làng Sen – quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một làng…